Privacy statement

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting WWAR en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting WWAR op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting WWAR adviseert het privacy beleid van deze derden  op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting WWAR

Stichting WWAR is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting WWAR.

Stichting WWAR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50331019 . Stichting WWAR  is gevestigd in Arkel en de donateursadministratie is kantoorhoudend in 3526 KL te Utrecht aan de Kanaalweg 14i, en bereikbaar via het e-mailadres info@wwar.nu.  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting WWAR kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van u: bijvoorbeeld door donateur te worden, een gift te geven, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons opneemt, of door u te abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies. Hierover kunt u meer lezen in de cookieverklaring
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden voor bijvoorbeeld de werving van donateurs. Deze derden treden dan in opdracht van Stichting WWAR op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Stichting WWAR optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Stichting WWAR plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting WWAR kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u donateur bent  van Stichting WWAR of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. Stichting WWAR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

•           Contactgegevens – zoals de  door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, aan de hand van deze gegevens kunnen wij u op de hoogte houden van het werk wat wij doen met behulp van uw gift.

•           Betalings- en factuurgegevens – indien u een donateurschap met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

•           Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

•           Aanvullende gegevens: dat zijn gegevens die wij u vragen om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan of u huisdieren heeft. Gegevens die meer over u als betrokkene zeggen. Deze gegevens kunnen wij ook opvragen bij derden als u daar toestemming  voor heeft gegeven bij derden.

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting WWAR gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het donateurschap en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • WWAR stuurt maximaal 2x per maand nieuwsbrieven per e-mail, als u daarvoor akkoord heeft gegeven.  Als u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting WWAR kan uw persoonsgegevens delen met aan Stichting  WWAR gelieerde ondernemingen zoals de SupportActie  (voor loterijspelers) , onderaannemers (zoals bijvoorbeeld mailinghuizen voor het versturen van de nieuwsbrieven en telmarketingbureaus om u te bellen) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Stichting WWAR kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting WWAR rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Stichting WWAR heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

•           het IP-adres van de bezoeker;

•           de datum en tijd van het bezoek;

•           de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

•           de op onze website bezochte pagina‘s;

•           informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting WWAR zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Stichting WWAR samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Stichting WWAR website:

Functionele cookies

Stichting WWAR plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stichting WWAR maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Stichting WWAR heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Stichting WWAR heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting WWAR verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Stichting WWAR maakt gebruik van een Facebookpixel op haar website. Hiermee kan Stichting WWAR u na een bezoek op onze website ook via Facebook over de juiste informatie laten beschikken.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bovenaan onze website krijgt u in ieder geval de melding of u de cookies accepteert. U kunt dus bij uw bezoek aan de Stichting WWAR website de keuze maken om de cookies aan of uit te zetten.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting WWAR bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 8  jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting WWAR over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@wwar.nu kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting WWAR, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting WWAR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de klachtencommissie van  Stichting WWAR  via info@wwar.nu of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting WWAR neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting WWAR via info@wwar.nu.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Privacybeleid van derden
Op de website van Stichting WWAR zijn links opgenomen naar andere, niet bij Stichting WWAR behorende, websites. Stichting WWAR kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom altijd jezelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Stichting WWAR omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@wwar.nu.